ABOUT

OUR STORY

ประวัติผู้ก่อตั้ง คุณกมน สุวรรณรัตน์ ป.ตรี ครุสถาปัตย์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อ 2539 ประสบการณ์ในภาคเอกชนและภาครัฐ ต่อมาในปี 2543 จึงจัดตั้งบริษัทของตัวเอง เป็นบริษัทรับออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งกายใน รับเหมาเทิร์นคีย์ ต่อมาด้วยภาระผูกพันธ์การจัดการที่ซับซ้อนด้านการก่อสร้างมากขึ้น คุณกมนได้แยกกิจการออกแบบเป็นเอกเทศจากการรับเหมาก่อสร้าง ให้ คุณเด็ดดวง หงษ์รัตนาฤทธิ์ ร่วมกับ คุณกนกพิชญ์สา พลธงชัยสวัสดิ จัดตั้งหุ้นส่วนในทีมงานเดิมที่มีความสามารถสูงแยกไปเป็นบริษัทใหม่เมื่อปี 2559 ดำเนินกิจการจนถึงวันนี้

REGISTER

ชื่อบริษัท

อาร์คิเทค บีเคเค (ARCHITECT BKK)

ในวันที่

20 มกราคม 2559 เลขทะเบียน 0105559011311

ทุนจดทะเบียน

1  ล้าน

สำนักงานเลขที่

57 รามอินทรา65 แยก4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทรศัพท์

02-509-2324

ผู้จัดการบริหาร

นางสาว สุภาพร สุขสวัสดิ์ 2559-ปัจจุบัน

POLICY


1. การสร้างมาตรฐานที่ดีด้านที่อยู่อาศัย โดยเริ่มจากเรา ผู้ออกแบบ
2. เรามีหน้าที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ต่อการสร้างเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศที่อยู่อาศัย เพื่ออาคารบ้านเรือนเป็นสื่อสังคมที่จับต้องได้ การใช้สอยสมบูรณ์แบบและสวยงาม
3. เราส่งเสริมสุขภาพ สุขลักษณะที่ดี เริ่มจากอาคารสถานที่ ที่อยู่อาศัย
4. เราเป็นนักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักออกแบบที่กระทำโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียที่กระทบจากการก่อสร้างมากที่สุด เท่าที่จะทำได้
5. ทีมงานของเราคือครอบครัวหนึ่ง ที่ต้องเติบโตเข้าไปร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เราสอน อบรม ช่วยกันสร้างทัศนะคติที่ดีเพื่อให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
6. ยึดมั่นกฎระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.ที่เกี่ยวกับผังเมือง พรบ. เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สาธารณะอย่างเคร่งครัด
7. เราเชื่อมั่น ต่อการทำดีได้ดี มีศีลธรรม จริยธรรม เมตตากรุณา มารยาท ผลแห่งความมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ในการขอรับใช้บริการ

ทำดีเต็มความสามารถ

WWW.BANGKOKBABPLAN.COM

MEET THE TEAM

manager

manager

บริหาร

คุณสุภาพร สุขสวัสดิ์

การศึกษา

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แนวความคิด

บุริการตามหลักธรรมาภิบาล สานต่อเจตนารมณ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร ในอนาคต นักบริหาร จัดการ เป็นเพียงเบื้องหลังผู้นำกระบวนการให้กับองค์กร ให้ทีมงานวิชาชีพ บรรลุถึงเป้าหมาย ผู้ได้รับบริการได้รับผลประโยชน์ตามคาดหวัง ความสำเร็จทั้งสองฝ่ายต่างสร้างสรรสังคมให้ดีขึ้น มีความ เรียบร้อยผาสุก องค์กรของเราขอยืดการดำเนินธุรกิจที่ดีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประทศด้วยกันต่อไปค่ะ

team a

head architect

สถาปนิกโจ๊ก

เด็ดดวง หงษ์รัตนาฤทธิ์

การศึกษา

สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แนวความคิด

สถาปัตยกรรม คือ ศิลปะที่ทำให้คนเกิดทัศนะ การรับรู้ มีผลสร้างทางอารมณ์ ความงดงามทางสถาปัตย์ กระตุ้นให้ความรู้สึกเบิกบาน จิตใจที่ดีต่อผู้พบเห็น ผมคำนึงถึง สเกล ขนาด บรรยากาศ พื้นที่ใช้สอย สภาพแวดล้อม ให้ลงตัว สัมพันธ์กัน ในทุกงานที่ออกแบบครับ

team b

head architect

สถาปนิกกบ

กนกพิชญ์สา พลธงชัยสวัสดิ

การศึกษา

- ปริญญาโท Oxford Brookes University
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวความคิด

สถาปัตยกรรมเปรียบเสมือนศิลปะที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของคนผ่าน เรื่องราว ทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน ที่สะท้อนผ่านอาคาร สถาปัตยกรรมจึงไม่ใช่เพียงอาคารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตุ ประสงค์ของการใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่ยังแสดง ถึงเอกลักษณ์ ความคิด ความเชื่อ ของบุคคลนั้นๆด้วยค่ะ "Architecture is more than drawing and design"

architect

coordinator

สถาปนิกปุ๋ย

สิริน เครือฟ้า

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวความคิด

สถาปนิก ในนิยามที่เปรียบเสมือนสื่อกลางในการสร้างประสบการณ์ และการรับรู้ที่จับต้องได้ ผ่านกระบวนการการเข้าใจโจทย์ในหลายๆมิติ สถาปนิกทำเพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตจากอาคาร สถานที่ได้รับ

team d

interior

มัณทนากรเอส

กัมปนาท ภู่เจริญศิลป์

การศึกษา

แนวความคิด

งานออกแบบไม่ใช่แค่สวย มันต้องปลอดภัยและใช้งานจริงได้

ARCHITECT AND INTERIOR

หทัยภัทร ศิริวงค์

บุญฑริกา ทิวาวงศ์

ธนวัตน์ ปานแจ่ม

พัฒนพงศ์

พิชญาภา

วรารัตน์

ณิชารีย์

พัชรพล

ADMIN

finance

บัญชีสา

นริสา ศรีเมือง

การศึกษา

บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

office administration

ธุรการแฟง

เบญจภา บริสุทธิ์

การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

โน๊ต สิงห์ศริโว

นากรินทร์ แซ่ตั้ง

สมพงษ์ เพ็ชรศรี

ปิยะนาถ เผือกอุดม

วริสภูมิ กิจต้า

นภัสสร ปานสมพงษ์

©2551-2567 BANGKOKBABPLAN.COM. by Architect-BKK™ 16ปี